Dōjōkun (Dojo Leitsätze)

Karate Dōjōkun
 1. Vervollkomne deinen Charakter.
  一、人格完成に努むること (hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto)
 2. Bewahre den Weg der Aufrichtigkeit.
  一、誠の道を守ること (hitotsu, makoto no michi o mamoru koto)
 3. Entfalte den Geist der Bemühung.
  一、努力の精神を養うこと (hitotsu, doryoku no seishin o yashinau koto)
 4. Sei höflich.
  一、礼儀を重んずること (hitotsu, reigi o omonzuru koto)
 5. Bewahre dich vor übertriebener Leidenschaft.
  一、血気の勇を戒むること (hitotsu, kekki no yū o imashimuru koto)